MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

KALBUR ET GIDA TURİZM SAN. TİC. LTD. ŞTİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile her daim uyumlu olarak kişisel verileriniz işbu Müşteri Aydınlatma Metni kapsamında veri sorumlusu olarak Kalbur Et Gıda Turizm San. Tic. Ltd. Şti (“Şirket” veya “Veri Sorumlusu”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda açık rızanızla veya aşağıda belirtilen haller kapsamında işlenebilecektir. Müşteri Aydınlatma Metni’nin amacı, 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’i (“Tebliğ”), Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca veri sorumlusu tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmektir. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirketimiz Tarafından, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellemek ve/veya sınıflandırılmak, aktarılmak suretiyle işlenecektir. Bu kapsamda; Şirket Tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen kanun ve yönetmelikler gereğince, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önleyerek muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Bu metnin hedef kitlesi, şirket müşterileridir. 

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir;

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Kanun ve ilgili düzenlemeler uyarınca “veri sorumlusu” sıfatına haiz olan şirkete ait kimlik ve iletişim bilgilerine aşağıda yer verilmiştir.

Şirket: Kalbur Et Gıda Turizm San. Tic. Ltd. Şti

Vergi No: 490 023 5995

Adres: Şerifali mah. Turcan cad. Atabek sok. No:23 ÜMRANİYE/İSTANBUL

Telefon: 0216 341 36 36

E-posta: info@kalburet.com

 1. İşlenen Kişisel Veriler

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

Kimlik Bilgileri : Ad, soyad, doğum tarihi

İletişim Bilgileri : Sipariş teslim adresi, telefon numarası, e-posta adresi

Finansal Bilgiler : Kredi kartı ödeme bilgileri

Diğer Veriler : İç ve dış mekân güvenlik kamera kayıtları

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

10.06.2003 tarihli 25134 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan 4857 sayılı İş Kanunu’nun 75. maddesine göre tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından

 • Tarafınızca internet sitemiz üzerinden yapılan online yemek ve hizmet rezervasyonların gereğinin yerine getirilebilmesi;
 • Tarafınızca internet sitesi üzerinden verilecek yemek siparişlerinin hazırlanıp adresinize veya gel al şeklinde tarafınıza teslim edilebilmesi;
 • Tarafınız ile kurulacak sözleşmelerin kurulması veya ifasıyla doğrudan bağlantılı olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi;
 • Güvenlik;
 • Hizmet kalite kontrolü amacıyla;

 

Ayrıca Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde belirli, açık ve meşru amaçlar dahilinde işlenecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanma ve Saklanma Yöntemi

Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, internet sitesi, mobil uygulamalar, fiziki veya posta kanalları, telefon aramaları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak insan kaynakları, sipariş takibi bölümü veya muhasebe/finans departmanı vasıtasıyla toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır.

Ek olarak; restoran içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, bahçesi, park alanları, yemekhane, mutfak, bekleme salonu, çocuk oyun salonu, restoran içi, bar kısmı, otopark, güvenlik kulübesi ve koridorlarda toplam 60 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi İdari İşlerden Sorumlu Departman tarafından denetlenmektedir. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan ve taahhüt etmektedir.

Şirket tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile idari ve teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketin veri akışlarından çıkarılacaktır.

 

 1. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlar doğrultusunda ve amacın gerektirdiği ölçüde Şirket nam ve hesabına 

 • Faaliyette bulunan yetkili şirketler ve temsilcilere
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlara
 • Kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara
 • Yurt içinde, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

Ek olarak belirtmek isteriz ki; kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:

 • İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir
 • Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.
 1. Şirketlerimizin Kişisel Verilerinizi Kanunlar Gereği Açık Rızanız Olmaksızın İşleyebileceği Durumlar:

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Şirketlerimiz, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

 • Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması
 • Şirketimiz ve ilişkili Şirketleri/kuruluşları, diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Şirketlerimizin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 1. Kişisel Verilerinizin Güvenliği, Muhafazası ve İmhası
 • Şirketimiz ile paylaşılan kişisel veriler, şirket gözetimi ve kontrolü altındadır. Şirketimiz, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak, teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüz bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan standartlara uygun surette periyodik aralıklarla kontroller yapılmakta ve bu kapsamda veri işleme politikamızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız. 
 • İşveren kişisel veri güvenliği ve kişi mahremiyetinin korunması konusunda oldukça yüksek hassasiyet ve farkındalığa sahiptir. Şirket olarak, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumanın sağlanması, kişisel verilerinizin gizli tutulması, gizliliğin sağlanması ve güvenliğin sağlanması için gerekli idari ve teknik önlemleri almaktayız. Gerekli durumlarda Şirketimiz Kanun ve Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir. Bu hususta ayrıca web sitemizde https://kalburet.com/ yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı inceleyebilirsiniz.
 • Kişisel verileriniz, işleme amaçları için gerekli olan süre ve her halükârda yasal düzenlemelerde belirtilen kanuni zamanaşımı süreleri boyunca muhafaza edilmektedir. Anılan sürelerin sona ermesi veya bu yönde talebinizin uygun bulunması halinde, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda Şirketimiz kişisel verilerinizi siler, yok eder veya anonim hale getirir.
 1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız ve Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları

Şirketimiz, mevzuat hükümlerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

Kişisel veri sahipleri olarak Kanun’un “İlgili kişinin hakları” başlıklı 11. maddesi uyarınca;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır. 

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince, web sitemizde yer alan Başvuru Formunu doldurarak,

 • “Şerifali mah. Turcan cad. Atabek sok. No:23 ÜMRANİYE/İSTANBUL” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
 • Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya kimlik bilgilerinizi kanıtlar şekilde iadeli taahhütlü mektup ile,
 • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha önce Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kalburet.com adresine elektronik posta göndererek iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimiz tarafından belirtilen yöntemlerle usulüne uygun şekilde iletmeniz halinde, Şirket söz konusu talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınarak talebinizi sonuçlandıracaktır.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

Müşteriler paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin Kanun kapsamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir.

 1. Değişiklik ve Güncellemeler

İşbu Müşteri Aydınlatma Metni, değişen süreçlerimiz ve Kanun’a uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Şirket olarak kullandığımız metin ve politikaları kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya yenileyebiliriz. Gerçekleşebilecek güncellemeler bakımından tarafınız ayrıca bilgilendirilecektir.

 

KALBUR ET GIDA TURİZM SAN. TİC. LTD. ŞTİ