GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

 1. AMAÇ VE KAPSAM

Kalbur Et Gıda Turizm San. Tic. Ltd. Şirketi ( “Kalbur Et”, “Şirket” veya “Veri Sorumlusu” olarak anılacaktır), kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin yürürlükte bulunan tüm mevzuat ile uyumlu davranmak için azami özeni göstermekte ve ziyaretçi, müşteri, aday müşteri, tedarikçi, çevrimiçi ziyaretçi (“kişi grupları”), çalışan, çalışan adaylarına ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak kişisel veri işleme ilkelerini belirlemekte ve söz konusu kişi gruplarını aydınlatmayı hedeflemektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER

Şirket olarak Veri Sorumlusu sıfatı ile aşağıdaki ilkeler çerçevesinde kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

 1. 2.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Kişisel verilerinizin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket edilmektedir.

 

 1. 2.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Meşru menfaatleriniz dikkate alınarak, işlenen verilerin doğru ve güncel olması için dönemsel kontrol ve güncellemeler yapılmakta ve bu doğrultuda gerekli tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda kişisel verilerin doğruluğunu kontrol etme ve gerekli düzeltmeleri yapmaya yönelik sistemler Şirket bünyesinde oluşturulmaktadır.

 1. 2.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Şirketimiz ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz.

 1. 2.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Kişisel verileriniz, öngörülen amaç/amaçların gerçekleştirilebilmesi için ölçülü, amaçla ilintili ve sınırlı biçimde işlenmekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmaktadır.

 1. 2.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Kişisel verileriniz ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Bu kapsamda, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit edilmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranılmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, daha uzun süre işlenmelerine izin veren hukuki bir sebep bulunmaması halinde, kişisel verileriniz Şirketin Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası’na göre silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ ŞARTLARI

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından, aşağıda yer alan şartlar çerçevesinde işlenmektedir.

3.1 Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Kanunlarda açıkça kişisel veri işlenmesi öngörüldüğü hallerde, kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3.2 Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan ilgili kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3.3 Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3.4 Şirket’in Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülükleri yerine getirmek için işlemenin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3.5 Kişisel Verilerin Alenileştirilmesi

Kişisel verileriniz tarafınızca alenileştirilmiş olması halinde, işlenebilecektir.

3.6 Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3.7 Meşru Menfaate Dayalı Olarak Verilerin İşlenmesi

Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemenin gerekli olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3.8 Açık Rızaya Dayalı Olarak İşlenmesi

Kişisel verileriniz, işbu İlkelerde belirtilen şartlardan herhangi birine dayalı olarak işlenemediği durumlarda, açık rızaya dayalı olarak işlenmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZE EDİLMESİ

Veri Sahibi

Veri Kategorisi

Veri Türleri

Müşteri

Kimlik

Ad-Soyad, T.C Kimlik Numarası, Kimlik Bilgileri, İmza Bilgisi vb.

Görsel ve İşitsel

Bilgiler

Kamera Kayıtları

İşlem Güvenliği

IP Adresi, İnternet Sitesi Giriş, Çıkış ve Gezinme Bilgisi vb.

Müşteri İşlem Bilgisi

Ödeme Bilgileri vb.

İletişim

Adres (iş), E-posta, Telefon / Cep Telefonu vb.

Aday Müşteri

Kimlik

Ad-Soyad, T.C Kimlik Numarası, Kimlik Bilgileri, İmza Bilgisi vb.

İletişim

Adres (iş), E-posta, Telefon / Cep Telefonu vb.

İşlem Güvenliği

IP Adresi, İnternet Sitesi Giriş, Çıkış ve Gezinme Bilgisi vb.

Ziyaretçi

Fiziksel Mekan Güvenliği

Kamera Kayıtları

İşlem Güvenliği

IP Adresi, İnternet Sitesi Giriş, Çıkış ve Gezinme

Bilgisi vb.

Tedarikçi /İş Ortağı Yetkilisi

Kimlik

Ad-Soyad, T.C Kimlik Numarası, Kimlik Fotokopisi, İmza Bilgisi vb.

İletişim

Adres (iş), E-Posta, Cep Telefonu vb.

Finansal Bilgiler

Hesap Bilgileri, Fatura Bilgileri, Banka Bilgileri vb.

İşlem Güvenliği

IP Adresi, İnternet Sitesi Giriş, Çıkış ve Gezinme Bilgisi vb.

Çevrimiçi Ziyaretçi

Kimlik

Ad-Soyad vb

İletişim

E-Posta, Cep Telefonu

İşlem Güvenliği

IP Adresi, İnternet Sitesi Giriş, Çıkış ve Gezinme Bilgisi

Çalışan

Kimlik

T.C. Kimlik Numarası, İsim, Soy İsim, Anne-Baba Adı, Doğum Tarihi, Medeni Hali

İletişim

İletşim Adresi, Telefon Numarası, E-posta Adresi

Finansal Bilgiler

Banka Hesap ve İBAN Bilgileri

Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Kan Grubu Bilgisi, Kişisel Sağlık Bilgileri, Hes Kodu, Vücut Isı Bilgisi, Adli Sicil Kaydı

Diğer Veriler

Özlük Bilgileri, Adli Makamlarla Yazışmadaki Bilgiler, Dava Dosyası Bilgileri, Acil Durumda aranacak Kişi Bilgisi, Kamera kayıtları, IP Adresi, İnternet Sitesi Giriş, Çıkış ve Gezinme Bilgisi vb.

Çalışan Adayı

Kimlik

İsim, soy İsim, doğum Tarihi, Uyruk

İletişim Bilgileri

Telefon Numarası, E-posta Adresi

Diğer

Diploma Bilgileri, Özgeçmiş Bilgileri, Gidilen Kurslar, Meslek İçi eğitim Bilgileri, Sertifikalar, Referans Bilgileri

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket’te, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde ilgili kişi grubuna göre aşağıdaki amaçlar ile kişisel veriler işlenebilmektedir.

 1. 5.1.MÜŞTERİ

Müşteri kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalandırılabilmesi için gerekli iş ve operasyonel süreçlerinin yürütülmesi ile sözleşmenin ifası, finans ve muhasebe işlerinin takibi ile müşteri ilişkileri yönetimi ve müşteri memnuniyeti aktiviteleri süreçlerinin planlanması ve icrası, sözleşme süreçleri ile müşteri talep ve şikayetlerinin takibi, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi ile denetimi ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir.

 1. 5.2. ADAY MÜŞTERİ

Aday Müşteri kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalandırmak için gerekli çalışmaların ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, amaçlarıyla işlenebilecektir.

5.3 ZİYARETÇİ

Ziyaretçi kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, bina ve tesis yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin temini, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, demirbaşlarının ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini, kurum operasyonlarının güvenliğinin temini, yetkili kurum ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, amaçlarıyla işlenebilecektir.

5.4 TEDARİKÇİ /İŞ ORTAĞI YETKİLİSİ

Tedarikçi / İş Ortağı yetkilisi kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalandırılabilmesi için gerekli iş ve operasyonel süreçlerinin yürütülmesi, şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalandırmak için gerekli çalışmaların ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

5.5 ÇEVRİMİÇİ ZİYARETÇİ

Çevrimiçi Ziyaretçi kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi çalışmalarının yürütülmesi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlar doğrultusunda ve amacın gerektirdiği ölçüde Şirketimiz nam ve hesabına

 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlara
 • Kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara
 • Belirtilen amaçlar kapsamında bankalar, gerçek veya tüzel kişilere,
 • Vergi, hukuki ve benzeri danışmanlara
 • Yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın
 • Yurt içinde, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara

aktarılabilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, internet sitesi, mobil uygulamalar, fiziki veya posta kanalları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak insan kaynakları, muhasebe/finans departmanı vasıtasıyla toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır.

Ek olarak; restoran içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, bahçesi, park alanları, yemekhane, mutfak, bekleme salonu, çocuk oyun salonu, restoran içi, bar kısmı, otopark, güvenlik kulübesi ve koridorlarda toplam 60 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi İdari İşlerden Sorumlu Departman tarafından denetlenmektedir.

Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile idari ve teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.

Kişisel verileriniz, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve 6698 Sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

Şirket, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak, hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek adına, yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasti silinmesini veya verilerin zarar görmesini engelleyecek makul önlemler almaktadır.

Kişisel verilere, erişim yetkisi bulunan kişilerden başkalarının erişmesini engellemek adına gereken her türlü teknik ve fiziki önlemler alınır. Bu kapsamda özellikle yetkilendirme sistemi, kişilerin ve sistemlerin gereğinden fazla kişisel veriye erişmesinin mümkün olmayacağı şekilde kurgulanmaktadır.

Şirket, kendi kurum veya kuruluşunda, 6698 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmaktadır.

 1. ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN TAAHHÜTLERİ

Kişi Grupları tarafından iletilen, 3. kişilere ilişkin, kişisel bilgileri, Şirket tarafından işlenebileceği Kişi Grubu tarafından kabul edilir ve rıza verilir. İlgili Kişi Grubu, ayrıca iletilen kişilere ve bilgilerine yönelik 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun gerekli bilgilendirmeyi yaptığını ve izinleri aldığını taahhüt eder. Aksi durumdaki oluşacak zararlar ilgili Kişi Grubu nezdinde kalacaktır.

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ, VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USUL VE ESASLARI

Şirketimiz, mevzuat hükümlerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

Kişisel veri sahipleri olarak Kanun’un “İlgili kişinin hakları” başlıklı 11. maddesi uyarınca;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince, Başvuru Formunu doldurarak,

Söz konusu haklarınızı aşağıdaki yöntem ve şekiller ile kullanabilirsiniz.

 

YÖNTEM/USUL

ADRES

AÇIKLAMA

Yazılı Başvuru

Islak İmzalı olarak şahsen yahut Noter Kanalı ile

yapılabilecektir

Şerifali mah. Turcan cad. Atabek sok. No:23 Ümraniye/İstanbul

İşbu formda yer alan ilgili bilgi ve belgeler belirtilerek gereği yerine getirilecek ve başvuru formu zarfı/tebligatı üzerine

“KVKK İlgili Kişi Başvurusu” yazılacaktır.

Kayıtlı

Elektronik Posta (KEP) İle

Başvuru

Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile yapılabilecektir

hanadurgida@hs01.kep.tr

KEP iletisi içeriğinde işbu formda yer alan ilgili bilgi ve belgeler belirtilerek gereği yerine getirilecek ve konu kısmına

“KVKK İlgili Kişi Başvurusu” yazılacaktır.

Elektronik Posta (e-mail) İle

Başvuru

Mobil imza/e-imza içerecek şekilde oluşturulan e-mail ile yapılabilecektir.

info@kalburet.com

E-mail ileti içeriğinde işbu formda yer alan ilgili bilgi ve belgeler belirtilerek gereği yerine getirilecek ve konu kısmına

“KVKK İlgili Kişi Başvurusu” yazılacaktır.

Kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtilen yöntemlerle usulüne uygun şekilde Şirketimize iletmeniz halinde, şirket söz konusu talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınarak talebinizi sonuçlandıracaktır.

Yanıtlarımız yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. Bu nedenle lütfen tarafınıza ulaşmamızı istediğiniz kanalı ve ilgili bilgileri aşağıdaki şekilde belirtiniz.

 1. İlgili kişinin iletişim bilgileri

Ad

:

 

Soyad

:

 

Telefon numarası

:

 

T.C. Kimlik numarası

:

 

KEP veya E-posta

:

 

Adres

:

 

 

 1. Şirket ile olan ilişkinizi belirtiniz
 • Çalışan
 • Müşteri
 • Diğer (lütfen belirtiniz): ...................

Şirket ile iletişimde olduğunuz birim/departman:

Konu:

 • Eski Çalışan:
 • Çalışılan yıllar: ..................
 • İş Başvurusu/ Özgeçmiş Paylaştım
 • Tarih: ..................
 1. KVKK’nın 11. maddesi uyarınca talebinizi aşağıda belirtiniz .

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Şirket tarafından başvurunuza verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini belirtiniz.
 • Adresime gönderilmesini istiyorum.
 • Kep veya E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
 • Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname olması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formunda Şirket ile paylaştığım kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu, yetkisiz başvuru yapmadığımı, aksi halde söz konusu olabilecek her türlü hukuki ve/veya cezai sorumluluğun tarafıma ait olacağını bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

AYDINLATMA METNİ

İşbu başvuru formu, başvurunuzun değerlendirilerek neticelendirilmesi için Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit etmek başvurunuzda yer alan talepleri yanıtlamak, ilgili kişi olarak kişisel verilerinizi tespit etmek ve ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verebilmek için tanzim edilmiştir. Şirketimizin, başvuru kapsamında kimlik ve yetki tespiti için ve başvurunun değerlendirilmesi için ek bilgi ve belge talep etme hakkını saklıdır. Başvurunuz kapsamında ilettiğiniz taleplerinize ilişkin bilgi ve belgelerin yetkili kişi tarafından iletilmesi ve doğru ve güncel olması gereklidir. Yetkisiz bir başvuru yapılması halinde ve bilgilerin doğru ve güncel olmadığının tespiti halinde Şirketimiz, sorumluluk almayacaktır ve bu durumda Şirketimizin başvuruyu reddetme hakkı saklıdır. İşbu formda belirtilen ve tarafımıza iletilen bilgi ve belgeler Kanun’un 13’üncü maddesi uyarınca yapılan başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması ve neticelendirilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketimiz tarafından işlenecektir. İşbu form ve başvuru kapsamında elde edilen bilgiler yazılı, sözlü olarak ve elektronik ortamda yahut fiziki ortamda toplanabilecektir. İşbu kapsamda yürütülen inceleme doğrultusunda ilgili bilgiler şirket ve iştirakleri ile söz konusu başvurunun neticelendirilmesi için avukatlık ofisi gibi hizmet alınan üçüncü kişi ve şirketler ile paylaşılabilecektir. 6698 sayılı Kanun 11. Maddede yer alan haklarınızı işbu formda belirtilen usul ve koşullarda kullanabilirsiniz.

Başvuru Sahibi İlgili Kişinin (Kişisel Veri Sahibi) Adı-Soyadı:

 

Başvuru Tarihi :

 

İmza :

 

 

Veri Sorumlusu : KALBUR ET GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ